Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Pollution Dispersion in Urban Street Canyons with Green Belts

Xiaoxuan Zhu1, Xueyan Wang2, Li Lei1,*, Yuting Zhao1

1 School of Energy and Power Engineering, Shandong University, Jinan, 250061, China
2 CNPC Ji Chai Power Equipment Company, Jinan, 250306, China

* Corresponding Author: Li Lei. Email: email

TSP_CMES_20427.pdf

  • 1736

    View

  • 848

    Download

  • 0

    Like

Share Link