Open Access iconOpen Access

REVIEW

crossmark

Current status of gene therapy in melanoma treatment

YONGLU WANG1,2,*, WEI YOU1, XUEMING LI3,4,*

1 College of Pharmacy, Nanjing Tech University, Nanjing, China
2 College of Pharmacy and Nutrition, University of Saskatchewan, Saskatoon, Canada
3 Nanjing Bestform Pharmaceutical Technology Co., Ltd., Nanjing, China
4 Postgraduate Department, Nanjing Tech University, Nanjing, China

* Address correspondence to: Yonglu Wang, email; Xueming Li, email

TSP_BIOCELL_9023.pdf

  • 2716

    View

  • 2429

    Download

  • 0

    Like

Share Link