Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Pomalidomide improves the function of CD133- or HER2-specific CAR T cells

ZHIXIONG WANG1,2, NA RISU2, JIAYU FU2, HUI LIU3, GUOMIN ZHOU3, QIAN LIU3, YAN ZOU4, JIAXING TANG4, LONG LI4, XUEKAI ZHU4,*

1 Ma’anshan University, Ma’anshan, 243100, China
2 Division of Health Science, Graduate School of Medicine, Osaka University, Osaka, 565-0871, Japan
3 School of Medical Instrument and Food Engineering, University of Shanghai for Science and Technology, Shanghai, 200093, China
4 Shanghai Institute for Advanced Immunochemical Studies (SIAIS), ShanghaiTech University, Shanghai, 201210, China

* Address correspondence to: Xuekai Zhu, email

TSP_BIOCELL_10261.pdf

  • 2412

    View

  • 1308

    Download

  • 0

    Like

Share Link