Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Revealing the role of honokiol in human glioma cells by RNA-seq analysis

YUNBAO GUO1,#, XU LIU1,#, QI XU2, XIAOTONG ZHOU3, JIAWEI LIU3, YANYAN XU2, YAN LU2,*, HAIYAN LIU2,*

1 The Department of Neurosurgery, First Hospital of Jilin University, Changchun, 130021, China
2 The Department of Anatomy, College of Basic Medical Sciences, Jilin University, Changchun, 130021, China
3 The Third College of Clinical Medicine, Jilin University, Changchun, 130021, China

* Corresponding Authors: YAN LU. Email: email; HAIYAN LIU. Email: email

TSP_BIOCELL_49748.pdf

  • 450

    View

  • 157

    Download

  • 0

    Like

Share Link