Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Optimization of Face Recognition System Based on Azure IoT Edge

Shen Li1, Fang Liu1,*, Jiayue Liang1, Zhenhua Cai1, Zhiyao Liang2

1 Sun Yat-sen University, Guang Zhou, 510000, China.
2 The Macau University of Science and Technology, 999078, Macau.
* Corresponding Author: Fang Liu. Email: liufang25@mail.sysu.edu.cn.

TSP_CMC_6402.pdf

  • 2784

    View

  • 1525

    Download

  • 0

    Like

Share Link