Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Deep Learning-Based Program-Wide Binary Code Similarity for Smart Contracts

Yuan Zhuang1, Baobao Wang1, Jianguo Sun2,*, Haoyang Liu1, Shuqi Yang1, Qingan Da3

1 Harbin Engineering University, Harbin, 150000, China
2 University of Sanya, Sanya, 572000, China
3 University of Alberta, Edmonton, T5J4P6, Canada

* Corresponding Author: Jianguo Sun. Email: email

TSP_CMC_28058.pdf

  • 1175

    View

  • 771

    Download

  • 0

    Like

Share Link