Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

BDPartNet: Feature Decoupling and Reconstruction Fusion Network for Infrared and Visible Image

Xuejie Wang1, Jianxun Zhang1,*, Ye Tao2, Xiaoli Yuan1, Yifan Guo1

1 Department of Computer Science and Engineering, Chongqing University of Technology, Chongqing, 400054, China
2 Liangjiang Institute of Artificial Intelligence, Chongqing University of Technology, Chongqing, 400054, China

* Corresponding Author: Jianxun Zhang. Email: email

TSP_CMC_51556.pdf

  • 258

    View

  • 84

    Download

  • 0

    Like

Share Link