Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Multi-Scale Superhydrophobic Anti-Icing Coating for Wind Turbine Blades

Jiangyong Bao1, Jianjun He1,*, Biao Chen2, Kaijun Yang1, Jun Jie2, Ruifeng Wang1, Shihao Zhang2

1 School of Energy and Power Engineering, Changsha University of Science and Technology, Changsha, 410114, China
2 Guodian Longyuan Jiangyong Wind Power Co., Ltd., Changsha, 410000, China

* Corresponding Author: Jianjun He. Email: email

TSP_ENERGY_14535.pdf

  • 1900

    View

  • 1224

    Download

  • 1

    Like

Share Link