Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Self-Organizing Gaussian Mixture Map Based on Adaptive Recursive Bayesian Estimation

He Ni1,*, Yongqiao Wang1, Buyun Xu2

1 School of Finance, Zhejiang Gongshang University, Hangzhou, China
2 Hangzhou College of Commerce, Zhejiang Gongshang University, Hangzhou, Tonglu, China

* Corresponding Author: He Ni, email

TSP_IASC_100000068.pdf

  • 1413

    View

  • 1076

    Download

  • 0

    Like

Share Link