Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Optimization for Variable Height Wind Farm Layout Model

Bin Xu1,2,3,*, Jianming Zhu1, Junzhe Wen1, Shanshan Lin1, Yunkai Zhao1, Jin Qi1,2, Yu Xue4, Sichong Qin5

1 Nanjing University of Posts and Telecommunications, Nanjing, 210003, China
2 Nanjing Pharmaceutical Co., Ltd., Nanjing, 210012, China
3 Jiangsu Key Laboratory of Data Science and Smart Software, Jinling Institute of Technology, Nanjing, 211169, China
4 School of Computer and Software, Nanjing University of Information Science and Technology, Nanjing 210044, China
5 Central Washington University, Ellensburg 98926, United State

* Corresponding Author: Bin Xu. Email: email

TSP_IASC_18338.pdf

  • 1964

    View

  • 1256

    Download

  • 1

    Like

Share Link