Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

An Adversarial Attack System for Face Recognition

Yuetian Wang, Chuanjing Zhang, Xuxin Liao, Xingang Wang, Zhaoquan Gu*

Cyberspace Institute of Advanced Technology, Guangzhou University, Guangzhou, 510006, China

* Corresponding Author: Zhaoquan Gu. Email: email

TSP_JAI_14175.pdf

  • 1982

    View

  • 1397

    Download

  • 2

    Like

Share Link