Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Strong and Tough PAm/SA Hydrogel with Highly Strain Sensitivity

Lingqin Zhang, Qifeng Jiang, Yiming Zhao, Jie Yuan, Xiaoying Zha, Haojiang Xie, Fankai Kong, Xingliang Xiong*

Department of Medical Information College, Chongqing Medical University, Chongqing, 400016, China

* Corresponding Author: Xingliang Xiong. Email: email

TSP_JRM_16650.pdf

  • 2903

    View

  • 1564

    Download

  • 2

    Like

Share Link