Open Access iconOpen Access

ARTICLE

miR-489 Suppresses Proliferation and Invasion of Human Bladder Cancer Cells

Jing Li, Weixing Qu, Yazhou Jiang, Yi Sun, Yongyi Cheng, Tiejun Zou, Shuangkuan Du

Department of Urology, Shaanxi Provincial People’s Hospital, Xi’an, China

TSP_OR_96504016.pdf

  • 54

    View

  • 53

    Download

  • 0

    Like

Share Link