Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Silencing Transmembrane Protein 45B (TNEM45B) Inhibits Proliferation, Invasion, and Tumorigenesis in Osteosarcoma Cells

Yan Li1, Wei Guo1, Shen Liu, Bin Zhang, Bing-Bing Yu, Bo Yang, Shun-Li Kan, Shi-Qing Feng

Department of Orthopedics, Tianjin Medical University General Hospital, Tianjin, P.R. China

TSP_OR_96504016.pdf

  • 48

    View

  • 59

    Download

  • 0

    Like

Share Link