Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Long Noncoding RNA CRNDE Promotes Multiple Myeloma Cell Growth by Suppressing miR-451

Yi-Bin Meng, Xin He, Yun-Fei Huang, Qi-Ning Wu, Yong-Cun Zhou, Ding-Jun Hao

Hong-Hui Hospital, Xi’an Jiaotong University College of Medicine, Xi’an, Shanxi, P.R. China

TSP_OR_96504017.pdf

  • 64

    View

  • 47

    Download

  • 0

    Like

Share Link