Open Access iconOpen Access

ARTICLE

MicroRNA-148a Acts as a Tumor Suppressor in Osteosarcoma via Targeting Rho-Associated Coiled-Coil Kinase

HaiYan Yang*†, ZhiGang Peng, ZhenZhen Da*, Xin Li, YeXiao Cheng*, BinBin Tan§, Xin Xiang, HaiPing Zheng, Yan Li*, LanHua Chen*, Ning Mo, XueXin Yan, Xiaolin Li*, XiaoHua Hu

* Department of Hematology, Xiangya Hospital, Central South University, Changsha, Hunan, P.R. China
† Department of Oncology, First Affiliated Hospital of Guangxi Medical, Nanning, Guangxi, P.R. China
‡ Department of Digestion, Second Affiliated Hospital of Guangxi Medical University, Nanning, Guangxi, P.R. China
§ Department of Blood Transfusion, First Affiliated Hospital of Guangxi Medical, Nanning, Guangxi, P.R. China
¶ Department of Nephrology, Affiliated National Hospital of Guangxi Medical University, Nanning, Guangxi, P.R. China

TSP_OR_96504017.pdf

  • 60

    View

  • 50

    Download

  • 0

    Like

Share Link