Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Cathepsin F Knockdown Induces Proliferation and Inhibits Apoptosis in Gastric Cancer Cells

Ce Ji*, Ying Zhao*, You-Wei Kou*, Hua Shao*, Lin Guo*, Chen-Hui Bao*, Ben-Chun Jiang*, Xin-Ying Chen*, Jing-Wei Dai, Yu-Xin Tong, Ren Yang*, Wei Sun*, Qiang Wang*

* Department of Gastrointestinal and Nutrition Surgery, Shengjing Hospital of China Medical University, Shenyang, P.R. China
† Department of Pancreatic and Thyroidal Surgery, Shengjing Hospital of China Medical University, Shenyang, P.R. China
‡ Medical Research Center, Shengjing Hospital of China Medical University, Shenyang, P.R. China

TSP_OR_96504017.pdf

  • 54

    View

  • 45

    Download

  • 0

    Like

Share Link