Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Real-World Data: Fruquintinib in Treating Metastatic Colorectal Cancer

Shuai Liu*†1, Lu Lu*†1, Feng Pan, Chunsheng Yang*†, Jing Liang§, Jinfeng Liu, Jian Wang#, Rong Shen**, Fu-Ze Xin††, Nan Zhang*†

* Department of Breast Disease Diagnosis and Treatment Center, Central Hospital Affiliated to Shandong First Medical University, Jinan, P.R. China
† Department of Breast Disease Diagnosis and Treatment Center, Jinan Central Hospital, Cheeloo College of Medicine, Shandong University, Jinan, P.R. China
‡ Ethics Committee Office, Jinan Central Hospital, Cheeloo College of Medicine, Shandong University, Jinan, P.R. China
§ Department of Oncology, Shandong Provincial Qianfoshan Hospital, Jinan, P.R. China
¶ Department of Oncology, Rizhao Hospital of Traditional Chinese Medicine, Rizhao, P.R. China
# Department of Medical Oncology, Qilu Hospital of Shandong University, Jinan, P.R. China
** Department of Chemotherapy, Shandong Provincial Hospital Affiliated to Shandong First Medical University, Jinan, P.R. China
†† Department of Gastrointestinal Surgery, Liao Cheng People’s Hospital, Liaocheng, P.R. China

TSP_OR_96504022.pdf

  • 868

    View

  • 531

    Download

  • 0

    Like

Share Link