Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Effects of Melatonin on Growth, Physiology and Gene Expression in Rice Seedlings Under Cadmium Stress

Xiachen Lv1,#, Yunxia Fang1,#, Lantian Zhang1, Weiyi Zhang1, Ling Xu1, Jingjin Han1, Bailing Jin2, Xian Zhang1, Xiaoqin Zhang1,*, Dawei Xue1,*

1 College of Life and Environmental Sciences, Hangzhou Normal University, Hangzhou, 310036, China.
2 Hangzhou Foreign Languages School, Hangzhou, 310023, China.
These authors contributed equally to this work.
Correspondence Authors: Xiaoqin Zhang. Email: xiaoqinzhang@163.com; Dawei Xue. Email: dwxue@hznu.edu.cn.

TSP_PHYTON_6622.pdf

  • 5677

    View

  • 2195

    Download

  • 1

    Like

Share Link