Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Character Identification of an Early Flowering Mutant

Zhenzhong Jiang1, Peng Jiao1, Zhuo Qi1, He Zhao2, Jing Qu2, Siyan Liu1, Dan Yao1, Piwu Wang2, Shuyan Guan1,*, Yiyong Ma2,*

1 College of Life Sciences, Jilin Agricultural University, Changchun, 130118, China
2 College of Agronomy, Jilin Agricultural University, Changchun, 130118, China

* Corresponding Authors: Shuyan Guan. Email: email; Yiyong Ma. Email: email

TSP_PHYTON_13247.pdf

  • 1992

    View

  • 1232

    Download

  • 0

    Like

Share Link