Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Effects of Two Potential Allelochemicals on the Photosystem II of Nitzschia closterium and Monostroma nitidum

Bowen Huang, Enyi Xie*, Yu Ran, Xinyi Chen, Yongjian Huang, Jianjun Cui*

Fishery College, Guangdong Ocean University, Zhanjiang, 524088, China

* Corresponding Authors: Jianjun Cui. Email: email; Enyi Xie. Email: email

TSP_PHYTON_22672.pdf

  • 1486

    View

  • 740

    Download

  • 0

    Like

Share Link