Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Down-regulation of N-methyl-D-aspartate receptor subunits 1 affects neurogenesis of hippocampal neural stem cells

YUQING HE1, LI GUO1, JUAN DING1, HAOWEN LV1, QUANRUI MA1, CHEN LI1, YU SHAO1, QIANG LIU1, CHUN ZHANG1, HAO YANG1,2,*, JUAN LIU1,*

1 School of Basic Medical Sciences, Ningxia Medical University, Yinchuan, 750004, China
2 Translational Medicine Center, Hong Hui Hospital, Xi’an Jiaotong University College of Medicine, Xi’an, 710054, China

* Address correspondence to: Hao Yang, email; Juan Liu, email

TSP_BIOCELL_13842.pdf

  • 2120

    View

  • 1366

    Download

  • 0

    Like

Share Link