Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Fine Characterization and Analysis of Drying Strain of the ELM Board via DIC Technology

Yuanchu Liu, Xiaodong Zhu, Zhengmin Jin, Yingying Liu, Qingjian Wei, Bonan Liang, Yingchun Cai*, Jingyao Zhao*

Key Laboratory of Bio-Based Material Science and Technology (Ministry of Education), College of Material Science and Engineering, Northeast Forestry University, Harbin, 150040, China

* Corresponding Authors: Yingchun Cai. Email: email; Jingyao Zhao. Email: email

TSP_JRM_23037.pdf

  • 1225

    View

  • 602

    Download

  • 2

    Like

Share Link