Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Effect of Oils on SBS Modified Asphalt: Rheological Characteristics and Oxidation Aging

Jing Xu1,2,*, Yuquan Yao3, Kai Zhang1, Jiangang Yang2, Jie Gao2, Jian Zhou2

1 Jiangxi Transportation Institute Co., Ltd., Nanchang, 330200, China
2 School of Civil Engineering and Architecture, East China Jiaotong University, Nanchang, 330013, China
3 School of Highway, Chang’an University, Xi’an, 710064, China

* Corresponding Author: Jing Xu. Email: email

TSP_JRM_23270.pdf

  • 911

    View

  • 456

    Download

  • 2

    Like

Share Link