Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Two-Step Preparation of Hierarchical Porous Carbon Materials Derived from Tannin for Use as an Electrode Material for Supercapacitors

Jianping Deng1, Qianqian Zhang1, Yuling Lan1, Lingcong Luo1, Zimin Dai1, Zhonghang Lin1, Zhixin Lu1, Jiancheng Yuan1, Yiqi Fu1, Lu Luo2,*, Weigang Zhao1,*

1 College of Material Engineering, Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou, 350002, China
2 Maritime College, Zhejiang Ocean University, Zhoushan, 316022, China

* Corresponding Authors: Lu Luo. Email: email; Weigang Zhao. Email: email

TSP_JRM_27163.pdf

  • 1222

    View

  • 747

    Download

  • 0

    Like

Share Link