Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Part-Whole Relational Few-Shot 3D Point Cloud Semantic Segmentation

Shoukun Xu1, Lujun Zhang1, Guangqi Jiang1, Yining Hua2, Yi Liu1,*

1 School of Computer Science and Artificial Intelligence, Aliyun School of Big Data and School of Software, Changzhou University, Changzhou, 213164, China
2 Department of Computer Science, University of Aberdeen, King’s College, Aberdeen, AB24 3FX, UK

* Corresponding Author: Yi Liu. Email: email

TSP_CMC_45853.pdf

  • 444

    View

  • 192

    Download

  • 2

    Like

Share Link