Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Design of a Web Crawler for Water Quality Monitoring Data and Data Visualization

Ziwen Yu1, Jianjun Zhang1,*, Wenwu Tan1, Ziyi Xiong1, Peilun Li1, Liangqing Meng2, Haijun Lin1, Guang Sun3, Peng Guo4

1 College of Engineering and Design, Hunan Normal University, Changsha, 410081, China
2 LIHERO Technology (Hunan) Co., Ltd., Changsha, 410205, China
3 Big Data Institute, Hunan University of Finance and Economics, Changsha, 410205, China
4 University Malaysia Sabah, Sabah, 88400, Malaysia

* Corresponding Author: Jianjun Zhang. Email: email

TSP_JBD_31024.pdf

  • 1427

    View

  • 896

    Download

  • 3

    Like

Share Link