Home / Advanced Search

 • Title/Keywords

 • Author/Affliations

 • Journal

 • Article Type

 • Start Year

 • End Year

Update SearchingClear
 • Articles
 • Online
Search Results (1)
 • Open Access

  ARTICLE

  Expert Consensus on Nutritional Support for Children with Congenital Heart Disease (2023 Edition)

  Xuming Mo1,*, Wei Cai2,*, Jirong Qi1, Zhuoming Xu3, Ying Wang4, Weihui Yan4, Shoujun Li5, Nianguo Dong6, Xinxin Chen7, Jinfen Liu3, Qiang Shu8, Jimei Chen9, Haibo Zhang3, Hao Zhang10, Quansheng Xing11, Qi An12, Xiaofeng Li13, Xu Wang14, Yan He15, Junwu Su16, Taibing Fan17, Teng Ming18, Weibing Tang19, Li Hong20, Jinghao Zheng3, Ming Ye21, Guocheng Sun22, Yiqun Ding23, Liang Tao24, Yifeng Yang25, Zhongshi Wu25, Hua Cao26, Qiang Wang16, Keming Yang5, Libing Zhang27, Ping Wen28, Yanqin Cui29, Bo Zhai30, Yong Zou18, Qingya Tang31, Rui Chen11, Chun Wu32, Zhiyu Feng33, Caixia Liu34, Yaping Mi21, Rufang Zhang35, Ke Lin12, Xin Li36, Mingan Pi37, Xiangming Fan8, Shanshan Shi38, Peng Huang39, Zhengxia Pan32, Jiafeng Qi40, Renwei Chen41, Shuguang Tao42, Yaqin Shu1, Huifeng Zhang21, Lan Jiang1, Min Da1, Nishant Patel1, Liang Hu1, Cardiac Surgery Group of Pediatric Surgery Society of Chinese Medical Association, Parenteral Enteral Nutrition Society of Chinese Medical Association

  Congenital Heart Disease, Vol.18, No.6, pp. 571-593, 2023, DOI:10.32604/chd.2024.048939

  Abstract The second edition of the expert consensus on pediatric nutrition was formed based on a global update of pediatric nutrition guidelines or consensus worldwide, the management of congenital heart disease, and the results of multi-center clinical nutrition research for congenital heart disease following the first Chinese consensus edition of 2016. The consensus was also shaped by the results of three discussion sessions and two questionnaires conducted by the 13-member collaboration group. This process was informed by both clinical guidelines and expert consensus. The quality of literature, both in English and Chinese, and the level of recommendations were evaluated using the… More >

Displaying 1-10 on page 1 of 1. Per Page