Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Extracting Sub-Networks from Brain Functional Network Using Graph Regularized Nonnegative Matrix Factorization

Zhuqing Jiao1, *, Yixin Ji1, Tingxuan Jiao1, Shuihua Wang2, *

1 School of Information Science & Engineering, Changzhou University, Changzhou, 213164, China.
2 School of Architecture Building & Civil engineering, Loughborough University, Loughborough, LE11 3TU, UK.

* Corresponding Authors: Zhuqing Jiao. Email: email; Shuihua Wang. Email: email.

TSP_CMES_8999.pdf

  • 3297

    View

  • 2120

    Download

  • 1

    Like

Share Link