Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Strong Tracking Particle Filter Based on the Chi-Square Test for Indoor Positioning

Lingwu Qian1, Jianxiang Li2, Qi Tang1, Mengfei Liu1, Bingjie Yuan1, Guoli Ji1,*

1 Department of Automation, Xiamen University, Xiamen, 361102, China
2 Xiamen Tobacco Industry Co., Ltd., Xiamen, 361022, China

* Corresponding Author: Guoli Ji. Email: email

TSP_CMES_24534.pdf

  • 911

    View

  • 472

    Download

  • 0

    Like

Share Link