Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

DCFNet: An Effective Dual-Branch Cross-Attention Fusion Network for Medical Image Segmentation

Chengzhang Zhu1,2, Renmao Zhang1, Yalong Xiao1,2,*, Beiji Zou1, Xian Chai1, Zhangzheng Yang1, Rong Hu3, Xuanchu Duan4

1 School of Computer Science and Engineering, Central South University, Changsha, 410083, China
2 School of Humanities, Central South University, Changsha, 410083, China
3 Xiangya Hospital Central South University, Changsha, 410008, China
4 Changsha Aier Eye Hospital, Changsha, 410015, China

* Corresponding Author: Yalong Xiao. Email: email

TSP_CMES_48453.pdf

  • 257

    View

  • 151

    Download

  • 0

    Like

Share Link