Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Multiobjective Optimization for Ship Hull Form Design Using SBD Technique

Shengzhong Li1, Feng Zhao1, Qi-Jun Ni1

1 China Ship Scientific Research Center, Wuxi Jiangsu 214082, China

TSP_CMES_123.pdf

  • 1369

    View

  • 987

    Download

  • 1

    Like

Share Link