Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Menu Text Recognition of Few-shot Learning

Xiaoyu1,2, Tian Zhenzhen2, Xin Zihao2, Liu Suolan2, Chen Fuhua3, Wang Hongyuan2,*

1 School of Computer Science and Artificial Intelligencea, Changzhou, 213164, China
2 Changzhou University, Changzhou, Jiangsu, 213164, China
3 West Liberty University, 208 University Drive, West Liberty, 26074, USA

* Corresponding Author: Wang Hongyuan. Email: email

TSP_JNM_27890.pdf

  • 1261

    View

  • 724

    Download

  • 0

    Like

Share Link