Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Designing and Optimization of Fuzzy Sliding Mode Controller for Nonlinear Systems

Zhe Sun1, Yunrui Bi2, Songle Chen1, Bing Hu1, Feng Xiang3, Yawen Ling1, Zhixin Sun1, ∗

Nanjing University of Posts and Telecommunications, Nanjing, 210003, China.
Nanjing Institute of Technology, Nanjing, 211167, China
YuanTong Express Co. LTD., Shanghai, 201705, China.

* Corresponding Author: Zhixin Sun. Email: email.

TSP_CMC_5274.pdf

  • 2433

    View

  • 1749

    Download

  • 0

    Like

Share Link