Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Visualization Analysis for Business Performance of Chinese Listed Companies Based on Gephi

Guang Sun1, Hongzhang Lv1, *, Dianyu Wang2, Xiaoping Fan1, 3, Yi Zuo1, Yanfei Xiao4, Xu Liu1, Wenqian Xiang1, Ziyi Guo1

1 Institute of Big Data, Hunan University of Finance and Economics, Changsha, 410205, China.
2 Housheng School of International Education, Hunan University of Finance and Economics, Changsha, 410205, China.
3 School of Information Science and Engineering, Central South University, Changsha, 410075, China.
4 School of Finance and Economics, Hunan University of Finance and Economics, Changsha, 410205, China.

* Corresponding Author: Hongzhang Lv. Email: email.

TSP_CMC_8619.pdf

  • 2942

    View

  • 1634

    Download

  • 0

    Like

Share Link