Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Multi-Task Learning Using Attention-Based Convolutional Encoder-Decoder for Dilated Cardiomyopathy CMR Segmentation and Classification

Chao Luo1, Canghong Shi1, Xiaojie Li1, *, Xin Wang4, Yucheng Chen3, Dongrui Gao1, Youbing Yin4, Qi Song4, Xi Wu1, Jiliu Zhou1

1 College of Computer Science, Chengdu University of Information Technology, Chengdu, 610000, China.
2 College of Information Science and Technology, Southwest Jiaotong University, Chengdu, 610000, China.
3 West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, 610000, China.
4 AI Institute, CuraCloud Corporation, Seattle, 98101, USA.

* Corresponding Author: Xiaojie Li. Email: email.

TSP_CMC_7968.pdf

  • 1631

    View

  • 1906

    Download

  • 0

    Like

Share Link