Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Adversarial Attacks on License Plate Recognition Systems

Zhaoquan Gu1, Yu Su1, Chenwei Liu1, Yinyu Lyu1, Yunxiang Jian1, Hao Li2, Zhen Cao3, Le Wang1, *

1 Cyberspace Institute of Advanced Technology, Guangzhou University, Guangzhou, 510006, China.
2 Da Hengqin Science and Technology Development Company, Ltd., Zhuhai, 519000, China.
3 Department of Computer Science, Rice University, Houston, TX 77025, USA.

* Corresponding Author: Le Wang. Email: email.

TSP_CMC_11834.pdf

  • 3115

    View

  • 1649

    Download

  • 0

    Like

Share Link