Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Multi-Head Attention Graph Network for Few Shot Learning

Baiyan Zhang1, Hefei Ling1,*, Ping Li1, Qian Wang1, Yuxuan Shi1, Lei Wu1, Runsheng Wang1, Jialie Shen2

1 School of Computer Science and Technology, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, 430074, China
2 School of Electronics, Electrical Engineering and Computer Science, Queens University, Belfast, BT7 1NN, UK

* Corresponding Author: Hefei Ling. Email: email

TSP_CMC_16851.pdf

  • 2154

    View

  • 1161

    Download

  • 0

    Like

Share Link