Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Energy-Efficient Deployment of Water Quality Sensor Networks

Qian Sun1,2, Zhiping Shen1,2, Jinglin Liang1,2, Xiaoyi Wang1,2,*, Jiping Xu1,2, Li Wang1,2, Huiyan Zhang1,2, Jiabin Yu1,2, Ning Cao3, Ruichao Wang4

1 School of Artificial Intelligence, Beijing Technology and Business University, Beijing, 100048, China
2 Beijing Laboratory for Intelligent Environmental Protection, Beijing, 100048, China
3 Shandong Chengxiang Information Technology Co. Ltd., Dezhou, 253000, China
4 University College Dublin, Dublin, 4, Ireland

* Corresponding Author: Xiaoyi Wang. Email:

TSP_CMC_17252.pdf

  • 1306

    View

  • 1004

    Download

  • 0

    Like

Share Link