Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Perceptual Image Outpainting Assisted by Low-Level Feature Fusion and Multi-Patch Discriminator

Xiaojie Li1, Yongpeng Ren1, Hongping Ren1, Canghong Shi2, Xian Zhang1, Lutao Wang1, Imran Mumtaz3, Xi Wu1

1 College of Computer Science, Chengdu University of Information Technology, Chengdu, 610225, China
2 Xihua University, Chengdu, 610039, China
3 University of Agriculture Faisalabad, Pakistan

TSP_CMC_23071.pdf

  • 1632

    View

  • 1005

    Download

  • 0

    Like

Share Link