Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Network Invulnerability Enhancement Algorithm Based on WSN Closeness Centrality

Qian Sun1,2, Fengbo Yang1,2, Xiaoyi Wang2,3, Jing Li4,*, Jiping Xu1,2, Huiyan Zhang1,2, Li Wang1,2, Jiabin Yu1,2, Xiao Peng1,2, Ruichao Wang5

1 School of Artificial Intelligence, Beijing Technology and Business University, Beijing, 100048, China
2 Beijing Laboratory for Intelligent Environmental Protection, Beijing, 100048, China
3 Beijing Institute of Fashion Technology, Beijing, 100029, China
4 Smart City College, Beijing Union University, Beijing, 100101, China
5 University College Dublin, Dublin4, Ireland

* Corresponding Author: Jing Li. Email: email

TSP_CMC_29367.pdf

  • 1095

    View

  • 677

    Download

  • 0

    Like

Share Link