Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

A Defect Detection Method for the Primary Stage of Software Development

Qiang Zhi1, Wanxu Pu1, Jianguo Ren1, Zhengshu Zhou2,*

1 School of Computer Science and Technology, Jiangsu Normal University, Xuzhou, 221116, China
2 Graduate School of Informatics, Nagoya University, Nagoya, 4648601, Japan

* Corresponding Author: Zhengshu Zhou. Email: email

TSP_CMC_35846.pdf

  • 935

    View

  • 427

    Download

  • 2

    Like

Share Link