Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

A New Partial Task Offloading Method in a Cooperation Mode under Multi-Constraints for Multi-UE

Shengyao Sun1,2, Ying Du3, Jiajun Chen4, Xuan Zhang5, Jiwei Zhang6,*, Yiyi Xu7

1 School of Information Science and Technology, Zhengzhou Normal University, Zhengzhou, 450044, China
2 Henan Key Laboratory of Big Data Analysis and Processing, Henan University, Kaifeng, 475004, China
3 School of Geography and Tourism, Zhengzhou Normal University, Zhengzhou, 450044, China
4 Science and Engineering College, South China University of Technology, Guangzhou, 510641, China
5 Department of Electrical and Electronic Engineering, Luohe Vocational Technology College, Luohe, 462002, China
6 School of Computer Science, Beijing University of Posts and Telecommunications, Beijing, 100876, China
7 Cardiff School of Engineering, Cardiff University, Cardiff, CF10 3XQ 15, UK

* Corresponding Author: Jiwei Zhang. Email: email

TSP_CMC_37483.pdf

  • 244

    View

  • 120

    Download

  • 0

    Like

Share Link