Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Decentralized Heterogeneous Federal Distillation Learning Based on Blockchain

Hong Zhu*, Lisha Gao, Yitian Sha, Nan Xiang, Yue Wu, Shuo Han

Nanjing Power Supply Branch, State Grid Jiangsu Electric Power Co., Ltd., Nanjing, 210000, China

* Corresponding Author: Hong Zhu. Email: email

TSP_CMC_40731.pdf

  • 244

    View

  • 134

    Download

  • 0

    Like

Share Link