Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

A Novel Fall Detection Framework Using Skip-DSCGAN Based on Inertial Sensor Data

Kun Fang, Julong Pan*, Lingyi Li, Ruihan Xiang

College of Information Engineering, China Jiliang University, Hangzhou, 310018, China

* Corresponding Author: Julong Pan. Email: email

TSP_CMC_45008.pdf

  • 109

    View

  • 51

    Download

  • 0

    Like

Share Link