Open Access iconOpen Access

REVIEW

crossmark

A Review of the Application of Artificial Intelligence in Orthopedic Diseases

Xinlong Diao, Xiao Wang*, Junkang Qin, Qinmu Wu, Zhiqin He, Xinghong Fan

Department of Electrical Engineering, Guizhou University, Guiyang, China

* Corresponding Author: Xiao Wang. Email: email

TSP_CMC_47377.pdf

  • 229

    View

  • 117

    Download

  • 0

    Like

Share Link