Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

A Pull-Out Test Study on the Working State of Fully Grouted Bolts

Ruixin Zhao1,*, Zhongju Feng1, Guan Jiang1, Fuchun Wang1, Yidong Zhang2, Changan Zhang3, Zhenbing Wang1

1 School of Highway, Chang’an University, Xi’an, 710064, China
2 Shandong Hi-speed Group Co., Ltd., Jinan, 250098, China
3 Shandong Provincial Communications Planning and Design Co., Ltd., Jinan, 250031, China

* Corresponding Author: Ruixin Zhao. Email: email

TSP_FDMP_10595.pdf

  • 1929

    View

  • 1390

    Download

  • 0

    Like

Share Link