Open Access iconOpen Access

ABSTRACT

The Tap-Scan Damage Detection Method for Bridge Structures

Zhihai Xiang, Xiaowei Dai, Yao Zhang, Longqi Wang, Qiuhai Lu

TSP_ICCES_123.pdf

  • 1118

    View

  • 776

    Download

  • 0

    Like

Share Link