Open Access iconOpen Access

PROCEEDINGS

crossmark

Formation of Stacking Fault Pyramid in Zirconium

Yan liu1, Chuanlong Xu1, Xiaobao Tian1, Wentao Jiang1, Qingyuan Wang1, Haidong Fan1,*

1 Department of Mechanics, Sichuan University, Chengdu, 610065, China

* Corresponding Author: Haidong Fan. Email: email

TSP_ICCES_9982.pdf

  • 260

    View

  • 166

    Download

  • 0

    Like

Share Link