Open Access iconOpen Access

PROCEEDINGS

crossmark

Quasi-Two-Dimensional Gold Nanosheets with Ultrahigh Strength

Tong Zhang1, Binglun Yin1,2, Pan Wang3, Yang Gao1,2,*

1 Department of Engineering Mechanics, Zhejiang University, No. 38 Zheda Road, Hangzhou, 310027, China
2 Center for X-Mechanics, Zhejiang University, No. 38 Zheda Road, Hangzhou, 310027, China
3 College of Optical Science and Engineering, Zhejiang University, No. 38 Zheda Road, Hangzhou, 310027, China

* Corresponding Author: Yang Gao. Email: email

TSP_ICCES_10131.pdf

  • 197

    View

  • 174

    Download

  • 0

    Like

Share Link